A nova desorde internacional. Construzón europeia, intevencionismo humanitário e globalizazón

Carlos Taibo

Abrente Editora

Compostela, Dezembro de 1998

ÍNDICE

 

Notas de resisténcia en tempos de confusón

Limiar

1. Há outras Europas mas non están nesta

A primeira ocidentalizazón

A segunda ocidentalizazón

O alargamento e os seus problemas

Cuidado cos lugares comuns

2. Democracia, mercado e xeoestratéxia

As modulazóns das políticas da UE

As características xerais das políticas da UE

3. Acumulando despropósitos: a OTAN e o seu alargamento

O problema do alargamento: a visón rusa

Negociazóns e acordo

Outro mito contemporáneo: a defesa europeia

Unha conclusón

4. Falando de monstros: a política na Rúsia do noso amigo Ieltsin

O presidente

Divisón de poderes e polarizazón

Despotismos centralistas

Os militares

A crise do verán de 1998

Para concluir

5. Non é tan sinxelo refugar os nacionalismos: sobre o rexurdimento nacional na Europa do Leste

A qüestón nacional na Europa central e oriental: dez problemas

Reordenando os dados

6. Atando cabos: os alicerces do intervencionismo humanitário

Actores no cenário

Ao servizo dos grandes

Organizazóns non governamentais e meios de comunicazón

Concluindo

7. O Fundo Monetário, no Leste como no Sul

As funzóns

A dívida

Os planos de axuste

FMI e Terceiro Mundo: unha avaliazón global

O FMI chega à Europa central e oriental

As “terapias de choque” e os seus efeitos

8. Unha nota, brevísima, sobre a globalizazón

Que é o que non supón necesariamente a globalizazón

As conseqüéncias negativas: mais do que xá tiñamos